ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,990.00

฿ 1,791.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786164120525
ปกหนังสือปกแข็ง เย็บกี่ไสกาว
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า2348 หน้า
น้ำหนัก6000.00 กรัม
กว้าง21.50 ซม.
สูง28.00 ซม.
หนา18.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : พ.ศ 2564
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559


มูลนิธิฯ ได้นำบทร้องมุขปาฐะที่พิมพ์อยู่ในหนังสือวัดเกาะทั้งบทลิเก ลำตัด และเพลงต่างๆ อย่างเพลงร้องส่งบทมโหรี เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ มาจัดหมวดหมู่และรวมพิมพ์ไว้เป็นครั้งแรกให้ชื่อว่า“ บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ " มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีมุขปาฐะด้านศิลปะการแสดงและเพลงพื้นบ้านดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำบทอธิบายตารางสรุปข้อมูลและดัชนีค้นเรื่อง โดยมีคณะบรรณาธิการตรวจทานความถูกต้องและความสอดคล้องกัน จัดพิมพ์รวม 4 เล่ม

ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 มโหรีและเพลงปฏิพากย์ (628 หน้า)
เล่มที่ 2 เพลงทรงเครื่อง (554 หน้า)
เล่มที่ 3 เพลงร้องรำพัน (728 หน้า)
เล่มที่ 4 เพลงออกสิบสองภาษา (438 หน้า)

1 ชุด บรรจุในกล่อง 2 กล่อง กล่องละ 2 เล่ม ราคาชุดละ 1,990 บาท (ส่งฟรี)

“บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” จัดหมวดหมู่ใหม่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 เล่ม ดังนี้

เล่ม 1 มโหรีและเพลงปฏิพากย์ หมายถึงเพลงที่ใช้ร้องส่งเครื่องดนตรีไทยและเพลงพื้นบ้านที่ใช้ร้องโต้ตอบกันระหว่างหญิงกับชาย ตัวบทที่รวบรวมไว้ในชุดนี้ มีดังนี้ มโหรี มี 1 เรื่อง ได้แก่ เพลงเทพอัปสรสวรรค์ เพลงปฏิพากย์ มี 5 เรื่อง ได้แก่ แอ่วลาวแพน, เพลงเรือชาวเหนือ, เพลงปรบไก่หญิงกับชายแก้กัน, เพลงเทพทอง, เพลงยาวเพลงสั้นหญิงกับชายแก้กัน

เล่ม 2 เพลงทรงเครื่อง หมายถึงเพลงฉ่อยที่เล่นเป็นเรื่อง ตัวบทที่รวบรวมไว้ในชุดนี้มี 9 เรื่อง ได้แก่ โคบุตร์ จันทโครบ พระรถ ลิ้นทอง นางมโนรา ขุนช้างขุนแผน ไกรทอง ลักษณวงศ์ และพระอภัยมณี

เล่ม 3 เพลงร้องรำพัน หมายถึงเพลงพื้นบ้านที่ผู้ร้องร้องพรรณนาเพียงคนเดียวตลอดเรื่อง เช่น แหล่เครื่องเล่น และเพลงขอทาน ตัวบทที่รวบรวมไว้ในชุดนี้ มีดังนี้ แหล่เครื่องเล่น มี 4 เรื่อง ได้แก่ เครื่องเล่นมหาพนและแหล่ต่างๆ, เครื่องเล่นมหาพนแหล่ใหม่ล้วน, เครื่องเล่นชูชก และเครื่องเล่นกุมาร เพลงขอทาน มี 4 เรื่อง ได้แก่ เพลงขอทานเรื่องพระยาฉัททันต์, เพลงขอทานเรื่องลักษณวงศ์, เพลงขอทานเรื่องจันทโครบ และเพลงขอทานเรื่องพระสุทน

เล่ม 4 เพลงออกสิบสองภาษา หมายถึงเพลงประกอบการแสดงที่มีคำศัพท์ ทำนอง สำเนียงเลียนอย่างภาษาของชนชาติต่างๆ มีทั้งที่ใช้ในการร้องส่งเครื่องดนตรีไทย และที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้าน ตัวบทที่รวบรวมไว้ในชุดนี้ มี 4 เรื่อง ดังนี้ เพลงออกสิบสองภาษาที่ใช้ในการร้องส่งเครื่องดนตรีไทย มี 1 เรื่อง ได้แก่ ลำร้องส่งเครื่องต่างๆ และลำร้องภาษาต่างๆ เพลงออกสิบสองภาษาที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้าน มี 3 เรื่อง ได้แก่ ลิเกออกภาษา, ลำสวด และจำอวด