ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740218661
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษIvory
จำนวนหน้า472 หน้า
น้ำหนัก750.00 กรัม
กว้าง16.40 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : ตุลาคม 2566
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป

ผู้เขียน : ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ใหม่ ขายดี

Getting Land Right ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป

ทบทวนสถานการณ์การกำกับดูแลที่ดินและปัญหาอันซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ ประมาณการฉากทัศน์สู่อนาคตและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการกำกับดูแลที่ดินของไทยสู่อนาคต

Getting Land Right ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป หนังสือวิชาการฉบับอ่านง่าย สกัดจากงานวิจัยของ 15 นักวิชาการ

ผาสุก พงษ์ไพจิตร/ ฟรานซิส คริปปส์ /นเรศน์ ขุราษี

ดวงมณี เลาวกุล/ นวลน้อย ตรีรัตน์ / ภาคภูมิ วาณิชกะ

ประภาส ปิ่นตบแต่ง/ โอฬาร อ่องฬะ / ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์

สร้อยมาศ รุ่งมณี/ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ / ชัยณรงค์ เครือนวน

จิตรา สมบัติรัตนานันท์/ ประสิทธิ์ ลีปรีชา / เขมรัฐ เถลิงศรี

ชวนผู้อ่านทำความเข้าใจสถานภาพปัจจุบันของระบบกำกับดูแลที่ดินไทย พัฒนาการความเป็นมา ปัญหาที่เกิดขึ้น และปัญหาใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขของสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ระบบทุนนิยม และความเหลื่อมล้ำที่ยิ่งเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆ