ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 1,690.00

฿ 1,521.00

หยิบใส่รถเข็น

ISBN9786164121218
ปกหนังสือปกแข็ง เย็บกี่ไสกาว (สันโค้ง)
กระดาษถนอมสายตา
จำนวนหน้า404 หน้า
น้ำหนัก1445.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง26.50 ซม.
หนา3.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : มีนาคม 2566
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย ลำดับที่ ๑ เรื่องไคเภ็ก


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์หนังสือ "พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย"

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การจัดพิมพ์หนังสือชุดพงศาวดารจีนฉบับภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 35 เรื่อง รวม 118 เล่ม นอกจากจะเป็นที่ะลึกในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของจีนด้วย

พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย เรื่องไคเภ็ก

ไคเภ็ก เป็นนิยายพงศาวดารจีน เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีผู้สำเร็จราชการ

กรมบัญชาให้หลวงพิพิธภัณฑวิจารณ์ (ฟัก โชติกสวัสดิ์) (ต่อมาเป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี) แปลจากต้นฉบับภาษาจีนเมื่อจ.ศ. ๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒๔๒๐) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นหนังสือ ๑๘ เล่มสมุดไทย

เรื่องไคเก็ก นี้ตรงกับตันฉบับภาษาจีนชื่อไคกวนเหยี่ยนอี้ทงสูจื้อจ้วน (开关行绎通俗志传 "นิยายอธิบายที่มาเรื่องกำเนิดโลก") บ้างเรียกว่า ไคพี่เหยี่ยนอี้ (开脚演义; "นิยายพงศาวดารเรื่องกำเนิดโลก" หรือ 开行: "คำอธิบายที่มาเรื่องกำเนิดโลก") เป็นหนังสือ ๖ เล่ม มีเนื้อหารวม ๘ ตอน นักวิชาการด้านวรรณคดีจีนเชื่อกันว่าเป็นผลงานของโจวโหยว (周 #: มีชีวิตในราวค.ศ. ๑๖๒๘ [พ.ศ.๒๑๗๑) แต่งในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิง

เนื้อเรื่องไคเก็ก เริ่มตั้งแต่การกำเนิดจักรวาล การตั้งฟ้าดิน กษัตริย์วงศ์ต่างๆ ตั้งระบบทางวัฒนธรรมเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขและเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เช่น ระบบปฏิทิน ระเบียบสั่งคม ขนบธรรมเนียม ระบบการปกครอง ระบบชลประทาน ฯลฯ

เรื่องไคเภ็ก จึงเป็นคติ เป็นปรัชญาความคิดทางสังคมวัฒนธรรม อารยธรรม และการปกครองของจีนที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันความยึดมั่นในความคิด คุณธรรม อารยธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้อารยธรรมจีน สังคม และประชาชาติจีนเจริญสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นคติที่ควรทราบและจดจำไว้เป็นแบบอย่างได้