ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740217213
ปกหนังสือปกอ่อน (มีปีกปก)
กระดาษIvory
จำนวนหน้า472 หน้า
น้ำหนัก825.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2564
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่

ผู้เขียน : คริส เบเคอร์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ใหม่

อาณาจักรอยุธยา สามารถดำรงอยู่ยาวนานได้ถึง 5 ศตวรรษ หรือ 500 ปี ซึ่งแม้จะล่มสลายไปแล้วในคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 แต่อยุธยายังคงส่งต่อวัฒนธรรม ศิลปกรรม การเมืองการปกครองไปสู่กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ) ได้อีกด้วย

"ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่" คือการเขียนประวัติศาสตร์ตามลูกศรของเวลาที่จะมุ่งสู่อดีตไปหาปัจจุบันเสมอ ซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพของอยุธยาตั้งแต่ก่อนที่จะกลายเป็นรัฐ เห็นพัฒนาของสังคมมนุษย์เริ่มจากอดีตเมื่อภูมิประเทศว่างเปล่า แล้วตามลูกศรของเวลาดูว่ามนุษยชนใช้ทรัพยากรเพื่อทำมาหากิน สร้างสังคม จัดตั้งสถาบันได้อย่างไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์สังคม-สามัญชน จนกระทั่งเป็นรัฐ-อาณาจักร การสงคราม การค้าซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำรงความยิ่งใหญ่ของอยุธยา ความสัมพันธ์กับจีน เพื่อนบ้าน และชาติตะวันตก การล่มสลาย และการกำเนิดกรุงเทพฯ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 500 ปี ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้ผู้อ่านจะได้เห็นภาพทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกของอาณาจักรอยุธยาได้สมบูรณ์แบบและครบถ้วนที่สุด

อีกนียหนึ่งการเขียนประวัติศาสตร์เช่นนี้จะไม่ได้กล่าวถึงแต่เพียงเรื่องราวของกษัตริย์เฉกเช่นที่ปรากฏในประวัติศาสตร๋ชาตินิยมที่ไม่ให้พื้นที่ใดๆ กับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรากเหง้าความเป็นชาติ หลักฐานที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้จึงมีความหลากหลายทั้งจากเอกสารของไทย เอเชีย และตะวันตก ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า "เราไม่สันนิษฐานว่าสิ่งใดปรากฏอยู่ในอดีตจนกว่าจะเห็นได้ในหลักฐาน"

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นพื้นที่ของการกล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์ทุกชีวิตในกรุงศรีอยุธยา
ถ้อยแถลง : อยุธยาในประวัติศาสตร์

๑ ก่อนอยุธยา

๒ การปรากฏตัวขึ้น

๓ สมัยสงคราม

๔ สันติภาพและการค้า

๕ สังคมเมืองและการค้า

๖ เสียกรุง

๗ สู่กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลบางประเภท

รายพระนามกษัตริย์