ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216759
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด (พิมพ์ 4 สี)
จำนวนหน้า208 หน้า
น้ำหนัก290.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ศิลปะกรุงธนบุรี

ผู้เขียน : รศ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร

ใหม่

เหตุการณ์รัฐประหารของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศึกยึดอำนาจจากสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อปราดาภิเษกตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ คือ จุดจบของศิลปะกรุงธนบุรี

เนื้อในพิมพ์ 4 สี (มีภาพประกอบ)ย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้น 15 ปี กรุงธนบุรีสถาปนาขึ้นภายใต้ภาวะสงคราม สมเด็จพระเจ้าตากสินรวบรวมบ้านเมืองและผู้คนสร้างเมืองขึ้นใหม่ ในพื้นที่เมืองธนบุรี-บางกอกเดิม หลักฐานมากมายระบุว่าพื้นที่เมืองธนบุรี-บางกอก มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่นมาก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะสถาปนากรุงธนบุรี
ดังปรากฏวัดต่างๆ ในพื้นที่ที่มีร่องรอยศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งวัดเหล่านี้ได้ถูกปฏิสังขรณ์อยู่เรื่อยๆ เนื่องจากวัดเป็นพื้นที่ใช้งานของผู้คนและชุมชนจึงต้องมีการบูรณะเพื่อใช้สอยอยู่เสมอ


ดังนั้น ในช่วง 15 ปีของสมัยธนบุรี การซ่อม ปรับปรุง วัด จึงน่าเป็นงานช่างสมัยธนบุรีนั่นเอง


รศ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ได้สำรวจศิลปกรรมตามวัดต่างๆ ในพื้นที่เมืองกรุงธนบุรี เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน/ต่างของเจดีย์ วิหาร อุโบสถ สืบหาร่องรอยรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบสานความงามของศิลปะอยุธยา และส่งต่อให้แก่ศิลปะรัตนโกสินทร์

  • กายภาพกรุงธนบุรี แหล่งศิลปกรรมและร่องรอยทางวัฒนธรรม ๒๐ ชุมชนเมืองสู่กรุงธนบุรี สร้างแปลงจาก “หมู่บ้าน” ให้เป็น “ราชธานี”
  • ศิลปะแห่งกรุงธนบุรี เศษเสี้ยวศิลปกรรม จากอดีตอันรางเลือน
  • กลุ่มใบเสมาจากวัดที่มีประวัติเกี่ยวข้องว่า สร้างหรือปฏิสังขรณ์สมัยธนบุรี
  • พระมหาธาตุเจดีย์แห่งกรุงธนบุรี ที่วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) และวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)
  • ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากศิลปกรรมและความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของกรุงธนบุรี