ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

📚ศรีเทพ สถาปัตย์-ปฏิมาเมืองมรดกโลก
👉🏻ผู้เขียน: ศิวพงศ์ สีเสียดงาม

ทดลองอ่าน: https://bit.ly/48hFnW8

.

🔍ตามรอยเมืองโบราณศรีเทพ ผ่านรูปแบบประติมากรรม และสถาปัตยกรรมโบราณ
.
หลักฐานของศรีเทพส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบประติมากรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อทำความเข้าใจเมืองศรีเทพจึงต้องอาศัยการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ โดยหลักฐานด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมภายในเมืองศรีเทพสามารถเชื่อมโยงกับศาสนาพราหณ์หลายนิกายและพุทธศาสนา ทำให้เห็นพลวัตของศรีเทพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด อาทิ การรับวัฒนธรรมทราวดี วัฒนธรรมกลุ่มเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงวัฒนธรรมโบราณในกัมพูชา ซึ่งส่งผลต่ออุดมการณ์ ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู้คน
.
ความน่าสนใจของเมืองศรีเทพไม่ใช่เพียงเห็นถึงพลวัต การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของเมืองศรีเทพกับบ้านเมืองโบราณอื่นๆ แต่เมืองศรีเทพนี้สะท้อนถึงความรุ่งเรือง ในฐานะเมืองใหญ่และสังคมที่ซับซ้อน แสดงผ่านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลัษณ์เฉพาะพื้นที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการและเทคโนโลยีของเมืองแห่งนี้ ที่สามารถสร้างรูปแบบศิลปกรรมของตัวเองได้ด้วย
.
📌ชวนนักอ่านมารู้จัก “เมืองศรีเทพ” มรดกโลกแห่งใหม่ของไทยผ่าน 4 บท
.
บทที่ 1: ศรีเทพ: ชุมชนโบราณศูนย์กลางลุ่มแม่น้ำป่าสัก
บทที่ 2: ศิลปกรรมที่เมืองศรีเทพ
บทที่ 3: สถาปัตยกรรมเมืองศรีเทพ
บทที่ 4: เมืองศรีเทพกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบ้านเมืองต่างๆ ผ่านมุมมองจากงานศิลปกรรม