ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169206248
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า116 หน้า
น้ำหนัก230.00 กรัม
กว้าง14.00 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา10.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564
สำนักพิมพ์มูลนิธิสถาบันสร้างอนาคตไทย

ปรับสร้างประเทศไทยใหม่

ผู้เขียน : สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง


หนังสือปรับสร้างประเทศไทยใหม่ ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในสังคมการเมืองไทยจากแง่มุมทางด้านสังคมวิทยา และ ปรัชญาการเมืองตลอดจนเสนอทางออกในการแก้ปัญหาด้วยการน้อมนำแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปฏิบัติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมของพลเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาธิปไตย ที่มีทั้งคุณภาพ และคุณธรรม โดยเริ่มต้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สามารถตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมายกร่าง "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ภายใต้แนวพระราชดำรัสคุณธรรม ๔ ประการ