ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 500.00

฿ 450.00

สินค้าหมด

ISBN9786164452107
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า790 หน้า
น้ำหนัก1455.00 กรัม
กว้าง18.40 ซม.
สูง26.00 ซม.
หนา4.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : กันยายน 2560
สำนักพิมพ์รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำอธิบายกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สิน PROPERTY LAW

ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

หมดสต๊อก

คำอธิบบายกฎหมาย ว่าด้วยทรัพย์สิน

PROPERTY LAW (ฉบับบริบูรณ์)

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (property law) เป็นกฎหมายแพ่งอยู่ในส่วนของสารบัญญัติ
เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากกว่ากฎหมายลักษณะอื่น
ทั้งนี้เพราะทรัพย์สินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ล้วนเป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น บทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตั้งแต่บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา แม้กระทั่ง
ครอบครัวและมรดก ก็มีความเกี่ยวพันกับทรัพย์สินเป็นสาระสัคัญด้วย รวมทั้งในประมวล
กฎหมายอาญาก็มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ อันเป็นลักษณะเช่นเดียวกัน