ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0277-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า192 หน้า
น้ำหนัก200.00 กรัม
กว้าง13.20 ซม.
สูง19.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ธรรมเหนือทุกข์

ผู้เขียน : พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ


ห่างไกลทุกข์กาย หลีกพ้นทุกข์ใจ อยู่เหนือทุกปัญหา
         เนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎีเน้นเรื่อง "ปฏิจจสมุปปบาท" เป็นการอธิบายความหมายของ "วัฏจักรแห่งการเกิดทุกข์" ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ในส่วนภาคปฏิบัติ เสนอวิธีเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ละการภาวนาในรูปแบบต่างๆ ด้วยสาระที่เข้มข้นและอธิบายให้เข้าใจง่าย งเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านได้เพิ่มพูนความรู้ นำไปต่อยอดให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข เหนือทุกข์พ้นปัญหาทั้งทางกายและจิตใจ
         พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำหน้าที่ธรรมทูตตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒) มีคนไทยในสหรัฐเมริกาและชาวต่างประเทศแวะเวียนไปร่วมกิจกรรมและศึกษาหลักธรรมจากท่านมากมาย ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น ได้สอดแทรกในบทความแต่ละตอน ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าธรรมะมีคุณค่า