ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการมอง #สมองของเราเป็นเพียง #อวัยวะแห่งการคิดและสติปัญญา
ราวกับเครื่องประมวลผลทางชีวภาพ และตัด#จิตสำนึก หรือ #จิตใจ ออกไป
ลดทอนคุณค่าด้านนามธรรมของมนุษย์ให้เหลือเพียงคุณค่าด้านชีวภาพ.

สำหรับ ดร.เจย์ ลอมบาร์ดแล้ว มุมมองเช่นนี้สร้างปัญหาในการทำความเข้าใจสารัตถะของมนุษย์ และทำให้เราไม่เข้าใจกันและกัน
.
เขาใช้ประสบการณ์และความรู้ด้าน #ประสาทวิทยาศาสตร์ เชื่อมรอยแยกระหว่างสองโลกนี้เข้าด้วยกัน
.
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลข ความเชื่อนั้นไม่ใช่ว่าต้องอยู่อย่างล่องลอย และตัวเราไม่ใช่แค่ระบบชีวภาพเปลือยเปล่า
.
พร้อมให้ทุกท่านได้พบกับการเชื่อมร้อย ประสาทวิทยาศาสตร์–ศรัทธา–การแสวงหาจิตสิญญาณของมนุษย์
เข้าประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใน The Mind of God : #จิตสำนึกแห่งพระเจ้า หนังสือปรัชญาศาสนาเล่มใหม่จากมติชน
ที่จะเปิดมุมมอง เรียงร้อย และเชื่อมรอยแยกระหว่างมุมมองทาง#วิทยาศาสตร์ และ #ศรัทธา เข้าด้วยกัน
นี่อาจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและความขัดแย้งต่างๆ
ที่เราต่างกำลังเผชิญอยู่ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเช่นทุกวันนี้
.
.
จิตสำนึกแห่งพระเจ้า (The Mind of God)
ผู้เขียน : Dr.Jay Lombard
ผู้แปล : รศ.ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

.

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/30OmTdv